KRX sẽ kết thúc công việc sẵn sàng hệ thống vào cuối tháng 12/2023

KRX sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị hệ thống vào cuối tháng 12/2023

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) cho biết, về kết quả kiểm thử của Sở với thành viên thị phần chỉ cần khoảng cách đây không lâu, có 25/76 doanh nghiệp chứng khoán đã kết thúc 100% các kịch bản kiểm thử, 36/76 doanh nghiệp đã tiến hành trên 80% và 15/76 doanh nghiệp đạt dưới 80%.

Bộ Vốn đầu tư lãnh đạo các đơn vị nỗ lực kết thúc dự án và sẵn sàng hệ thống chuẩn bị đi vào vận hành vào cuối 5 nay.

Tại cuộc họp, chỉ đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), HOSE, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng doanh nghiệp Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) cho biết, đối với các thành viên thị phần chưa chuẩn bị kịp tiến độ, thì sẽ báo cáo các ngành có thẩm quyền để có giải pháp nhằm kết thúc dự án theo chỉ tiêu chung.

Việc sẵn sàng chuẩn bị cho hệ thống mới là nghĩa vụ của các thành viên thị phần và các đơn vị. HOSE, HNX, VSDC chuẩn bị phân phối các doanh nghiệp chứng khoán để bảo đảm đúng tiến độ dự án được Bộ Vốn đầu tư phê chuẩn.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *