Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 21-25/8: Giao dịch mạnh cổ phiếu bluechip, bán ròng gần 1.800 tỷ đồng

Nhóm cổ phiếu công nghệ đã giúp giới đầu tư kiếm lời gần 40% từ đầu năm

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối này bán ròng 74,31 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 1.802,81 tỷ đồng, tăng 25,04% về lượng và 82,73% về trị giá so với tuần trước.

Chi tiết, khối này sắm vào 272,31 triệu đơn vị, trị giá đạt 8.462,96 tỷ đồng (tăng 4,86% về lượng và 5,32% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 346,63 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 10.265,77 tỷ đồng (tăng 8,62% về lượng và 82,73% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 21-25/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

21/8

88.806.990

84.571.770

4.235.220

2.669.570

2.578.340

91.230

22/8

54.676.460

82.490.710

-27.814.250

1.544.860

2.270.770

-725.910

23/8

49.276.180

76.777.850

-27.501.670

1.787.450

2.346.370

-558.920

24/8

45.169.680

39.520.240

5.649.440

1.368.060

1.132.320

235.740

25/8

34.383.010

63.265.480

-28.882.470

1.093.020

1.937.970

-844.950

Tổng

272.312.320

346.626.050

-74.313.730

8.462.960

10.265.770

-1.802.810

Trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 1 phiên độc nhất ngày 24/8 và 4 phiên sắm ròng. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 19.110 đơn vị, trị giá là sắm ròng 28,93 tỷ đồng; khi mà tuần trước ấy bán ròng đến 5,72 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 142,47 tỷ đồng.

Trong ấy, khối ngoại đã sắm vào 6,28 triệu đơn vị, trị giá 154,59 tỷ đồng (tăng 66,28% về lượng và 61,22% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 6,3 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 125,66 tỷ đồng (giảm 33,72% về lượng và 47,28% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 21-25/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

21/8

1.965.560

1.061.320

904.240

41.510

19.420

22.090

22/8

1.492.050

1.275.650

216.400

37.890

25.500

12.390

23/8

978.090

903.640

74.450

28.440

23.210

5.230

24/8

1.030.370

2.462.900

-1.432.530

25.470

46.590

-21.120

25/8

810.830

592.500

218.330

21.280

10.940

10.340

Tổng

6.276.900

6.296.010

-19.110

154.590

125.660

28.930

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 2 phiên và sắm ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã sắm ròng 147.260 đơn vị, trị giá là bán ròng 3,57 tỷ đồng; khi mà tuần trước ấy bán ròng 204.360 đơn vị, tổng trị giá là sắm ròng 24,9 tỷ đồng.

Trong ấy, khối này sắm vào 2,65 triệu đơn vị, trị giá đạt 91,49 tỷ đồng (giảm 22,64% về lượng và 23,12% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 2,5 triệu đơn vị, trị giá 95,06 tỷ đồng (giảm 31% về lượng mà tăng nhẹ hơn 1% về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 21-25/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

21/8

802.050

179.300

622.750

29.180

1.530

27.650

22/8

294.630

163.000

131.630

9.520

4.560

4.960

23/8

805.500

419.100

386.400

26.010

15.870

10.140

24/8

514.300

677.810

-163.510

18.640

33.270

-14.630

25/8

229.010

1.059.020

-830.010

8.140

39.830

-31.690

Tổng

2.645.490

2.498.230

147.260

91.490

95.060

-3.570

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 21-25/8 trên toàn thị phần, khối ngoại đã bán ròng gần 74,2 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 1.777,45 tỷ đồng, tăng 13,53% về lượng và tăng 60,97% về trị giá so với tuần trước từ ngày 14-18/8 (bán ròng 1.104,18 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu VNM với trị giá đạt 292,34 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 3,97 triệu đơn vị. Tiếp theo là VIC được sắm ròng 230,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng sắm ròng đạt 3,51 triệu đơn vị.

Ngoài ra dẫn đầu danh mục sắm ròng mạnh là cổ phiếu nhà băng TPB với khối lượng hơn 8,75 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 165,53 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này đã bán ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với khối lượng hơn 25,8 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt hơn 666 tỷ đồng.

Tiếp theo ấy, cổ phiếu VPB bị bán ròng 19,18 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 389,58 tỷ đồng và SSI bị bán ròng 13,59 triệu đơn vị, trị giá 396,8 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại sắm ròng mạnh cổ phiếu CEO với khối lượng hơn 1,2 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 29,97 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,79 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 27,52 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu TNG bị bán ròng 1,29 triệu đơn vị, trị giá 21,36 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *