Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 14-18/8: Bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, tâm điểm là VPB

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 14-18/8: Bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng, tâm điểm là VPB

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã sắm ròng 2 phiên và bán ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối này bán ròng 59,43 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 986,61 tỷ đồng, giảm 16% về lượng mà tăng 34,7% về trị giá so với tuần trước.

Chi tiết, khối này sắm vào 259,69 triệu đơn vị, trị giá đạt 8.035,39 tỷ đồng (giảm 14,79% về lượng và 17,35% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 319,13 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 9.022 tỷ đồng (giảm 23,3% về lượng và 13,7% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 14-18/8/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

14/8

43.947.750

72.505.970

-28.558.220

1.226.990

2.183.800

-956.810

15/8

40.873.090

52.043.250

-11.170.160

1.072.410

1.606.050

-533.640

16/8

40.487.160

49.293.320

-8.806.160

1.234.340

1.266.030

-31.690

17/8

56.970.290

65.134.280

-8.163.990

1.940.100

1.826.600

113.500

18/8

77.413.860

80.149.720

-2.735.860

2.561.550

2.139.520

422.030

Tổng

259.692.150

319.126.540

-59.434.390

8.035.390

9.022.000

-986.610

Trên sàn HNX, nhà đầu cơ nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tục. Tổng cộng trong tuần, khối này đã bán ròng 5,72 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 142,47 tỷ đồng, tăng 211,87% về lượng và tăng 190,52% về trị giá so với tuần trước.

Trong ấy, khối ngoại đã sắm vào 3,77 triệu đơn vị, trị giá 95,89 tỷ đồng (giảm 39,54% về lượng và 22,55% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 9,5 triệu đơn vị, trị giá bán ra đạt 238,36 tỷ đồng (tăng 17,58% về lượng và 37,9% về trị giá so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 14-18/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

14/8

514.990

1.820.350

-1.305.360

15.400

43.720

-28.320

15/8

974.720

2.006.480

-1.031.760

24.960

44.130

-19.170

16/8

567.670

1.403.860

-836.190

15.770

41.290

-25.520

17/8

912.910

3.089.350

-2.176.440

20.720

88.160

-67.440

18/8

804.610

1.179.760

-375.150

19.040

21.060

-2.020

Tổng

3.774.900

9.499.800

-5.724.900

95.890

238.360

-142.470

Trên thị phần UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 2 phiên và sắm ròng 3 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã quay ra bán ròng 204.360 đơn vị, khi mà tuần trước sắm ròng 41,49 triệu đơn vị; tổng trị giá vẫn là sắm ròng 24,9 tỷ đồng, giảm 96,77% so với tuần trước.

Trong ấy, khối này sắm vào 3,42 triệu đơn vị, trị giá đạt 119 tỷ đồng (giảm 92,93% về lượng và 87,82% về trị giá so với tuần trước); trái lại bán ra 3,62 triệu đơn vị, trị giá 94,1 tỷ đồng (giảm 47% về lượng và 54,57% về trị giá so với tuần tuần).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 14-18/8:

Ngày

Khối lượng

Trị giá (tr.đồng)

Sắm

Bán

Sắm-Bán

Sắm

Bán

Sắm-Bán

14/8

697.320

367.390

329.930

21.700

11.990

9.710

15/8

425.900

558.310

-132.410

17.830

22.120

-4.290

16/8

624.260

2.112.630

-1.488.370

26.600

45.280

-18.680

17/8

543.160

427.620

115.540

19.760

10.430

9.330

18/8

1.129.250

158.300

970.950

33.110

4.280

28.830

Tổng

3.419.890

3.624.250

-204.360

119.000

94.100

24.900

Tương tự, tuần qua giao dịch từ ngày 14-18/8 trên toàn thị phần, khối ngoại đã bán ròng 65,36 triệu đơn vị, tổng trị giá bán ròng đạt 1.104,18 tỷ đồng, tăng 110% về lượng và gấp hơn 100 lần về trị giá so với tuần trước từ ngày 7-11/8 chỉ bán ròng 11 tỷ đồng.

Nhìn lại diễn biến sắm bán tuần qua

Khối ngoại sắm ròng mạnh nhất cổ phiếu CTG với khối lượng đạt 15,67 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng đạt 508,16 tỷ đồng.

Đứng ở địa điểm thứ 2 là cổ phiếu VRE với khối lượng đạt 7,48 triệu đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 228,86 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này đã quay ra bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VPB với khối lượng hơn 16,61 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 363,85 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại sắm ròng mạnh cổ phiếu BVS với khối lượng 646.460 đơn vị, trị giá sắm ròng tương ứng đạt 17,45 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu PVS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 2,85 triệu đơn vị, trị giá bán ròng đạt 99,31 tỷ đồng.

Tiếp theo là TNG bị bán ròng 1,98 triệu đơn vị, trị giá 38,95 tỷ đồng và DTD bị bán ròng hơn 0,52 triệu đơn vị, trị giá 15,85 tỷ đồng.

mạng Đầu Tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *